Regulamin Kart Podarunkowych MC-Premium - MC Premium

Regulamin Kart Podarunkowych MC-Premium

Karta podarunkowa to niespersonalizowana (na okaziciela) karta wydawana i aktywowana przez Atelier lub Sklep internetowy, którą można wykorzystać do przyszłych zakupów lub jako podarunek dla bliskich czy przyjaciół.


KARTA PODARUNKOWA zostanie wydana Nabywcy i może zostać natychmiast wykorzystana przez niego lub innego Posiadacza Karty do zakupu towarów w Atelier lub Sklepie internetowym, zgodnie z regulaminem przedstawionym poniżej.

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

Regulamin – regulamin Karty Podarunkowej MC-Premium dostępny na stronie internetowej https://mc1978.com/ oraz w Salonie Wydawcy.

Wydawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MC-Premium Monika Chwajoł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 945-179-36-39, REGON 120297984

Atelier  – firmowy sklep MC-Premium Wydawcy położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem Sklepu internetowego. Adres Atelier  jest dostępny na stronie internetowej https://mc1978.com/

Sklep internetowy – odpowiednio: sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem: https://mc1978.com/

Karta Podarunkowa MC-Premium – bon towarowy uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów w Atelier oraz sklepie internetowym https://mc1978.com/.

Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową MC-Premium w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej MC-Premium.

Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej MC-Premium

Towary – przedmioty oferowane do sprzedaży w Atelier oraz sklepie internetowym https://mc1978.com/.

Usługi – usługi oferowane w Atelier.

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady nabycia, aktywacji i używania karty podarunkowej MC-Premium.

2. Karty podarunkowe można nabyć w Atelier i w Sklepie internetowym.

3. Aktywacja karty następuje w momencie jej zakupu w Atelier i/lub w sklepie internetowym. W Atelier i w sklepie internetowym możliwe jest zakupienie karty podarunkowej o wartości 300 zł brutto, 500 zł brutto oraz 1.000 zł brutto.

4. Zapłata za Kartę Podarunkową MC-Premium w Atelier może nastąpić wyłącznie gotówką.

5. Zapłata za Kartę Podarunkową MC-Premium w Sklepie internetowym może nastąpić za pomocą:

  1. karty kredytowej w systemie płatności elektronicznych akceptowanym w danym momencie przez Wydawcę;
  2. przelewem tradycyjnym;
  3. przelewem online za pośrednictwem platformy Przelewy24.

6. Zapłaty za Kartę Podarunkową MC-Premium w Sklepie internetowym nie można dokonać gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze).

7. Wysyłka Karty Podarunkowej MC-Premium zakupionej w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wybranie przez Nabywcę jednej z opcji dostawy:

  1. przesyłka kurierska UPS.
  2. Osobisty odbiór w Atelier MC Premium.

8. Karta Podarunkowa MC-Premiumo zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji.

Okres ważności karty Podarunkowej MC-Premium nie może być przedłużony. Środki pieniężne, które nie zostały zrealizowane przed upływem ważności karty zostaną utracone.

9. Karta podarunkowa MC-Premium  upoważnia do zakupu w Atelier MC Premium oraz sklepie internetowym mc1978.com, w tym towarów objętych promocjami i rabatami.

10. Karta podarunkowa MC-Premium jest kartą jednorazowego użytku, Nabywca może jednorazowo dokonać zakupu, o ile pozwalają na to przypisane do karty środki pieniężne.

11. W przypadku zakupu Towarów ilość środków na karcie zostaje pomniejszona o wartość zakupu.

12. Jeżeli wartość wybranych Towarów będzie wyższa od liczby środków pieniężnych przypisanych do karty podarunkowej  MC-Premium, Użytkownik zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany Towar o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z karty podarunkowej MC-Premium.

13. Wymiana karty podarunkowej MC-Premiumna gotówkę nie jest możliwa.

14. Karta podarunkowa MC-Premiumzakupiona w Atelier nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy, także w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

15. Karta podarunkowa MC-Premium zakupiona w sklepie internetowym podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), na zasadach określonych w regulaminie sklepu MC-Premium.

16. Zakup Karty podarunkowej MC-Premium nie podlega żadnym akcjom promocyjnym ani wyprzedażowym organizowanym przez Wydawcę.

17. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej MC-PremiumUżytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

18. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej MC-Premium  w przypadku, gdy karta jest uszkodzona, co uniemożliwia odczytanie zapisanych na niej informacji, upłynął okres jej ważności.

19. Reklamacje związane z kartami podarunkowymi MC-Premium mogą być składane pisemnie w Atelier, w godzinach ich otwarcia, bądź na adres: MC-Premium, ul. Czeremchowa 2a, 30-218 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja karty podarunkowej”. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 20. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://mc1978.com/ oraz w Atelier