Reklamacje - MC Premium

Reklamacje

Reklamacja towaru

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych, ani prawnych.

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wadliwość sprzedanego towaru, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili, w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy w miarę możliwości dostarczyć dowód zakupu, który może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk potwierdzający operację za pomocą karty płatniczej itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Usługodawca prześle Klientowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Usługodawca zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny produktu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia reklamowanego produktu odzieżowego paczką zwykłą.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

Instrukcja zwrotu towaru:

  1. Towar zwracany przyjmowany jest tylko i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu i opatrzony oryginalną metką, z dołączonym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu. W przeciwnym wypadku zwroty będą odrzucane. Wysyłka pod adres:

MC-PREMIUM

Monika Chwajoł

  1. Czeremchowa 2a

30-218 Kraków

  1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu.

Formularz reklamacji do pobrania: