Regulamin - MC Premium

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MC Premium Monika Chwajoł, z siedzibą w Krakowie przy ul. Czeremchowa 2a , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 945-179-36-39, REGON 120297984, dalej zwaną „Usługodawcą”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Wszelkie przewidziane w niniejszym Regulaminie czynności związane ze składaniem zamówień oraz procedurą reklamacyjną, dla których przewidziana została forma za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywane są na adres poczty elektronicznej: atelier@mc-premium.pl

§ 2

Definicje

 1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MC Premium Monika Chwajoł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 945-179-36-39, REGON 120297984
 3. Klient- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep-sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mc1978.com
 5. Regulamin- niniejszy regulamin sklepu.
 6. Strona internetowa- rozumie się przez to serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem www.mc1978.com za pomocą którego Klienci mogą korzystać z usług polegających na udzielaniu informacji.
 7. System sprzedaży- rozumie się przez to aplikację dostępną na Stronie internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 8. Cookie- rozumie się przez to plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Systemu Sprzedaży na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookie serwer Systemu Sprzedaży może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery.
 9. Operator systemu płatności- rozumie się przez to wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.
 10. Płatność drogą elektroniczną- rozumie się przez to płatność dokonaną przez Klienta kartą lub przelewem w ramach bankowości internetowej, które obsługiwane są przez Operatora Systemu Płatności.
 11. Środki komunikacji elektronicznej- rozumie się przez to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Strona internetowa- rozumie się przez to serwis internetowy należący do Usługodawcy, znajdujący się pod adresem www.mc1978.com, za pomocą którego Klienci mogą korzystać z usług polegających na udzielaniu informacji.
 13. System sprzedaży- rozumie się przez to aplikację dostępną na Stronie internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 14. Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 15. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Koszyk- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 17. Produkt- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 18. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też- stosowanie do cech Produktu- umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 19. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 20. Usługi- rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin.

§ 3

Kontakt ze sklepem

 1. Adres sprzedawcy:

MC PREMIUM

ul. Czeremchowa 2a

30-218 Kraków

2. Numer telefonu kontaktowego: 505-666-683

3. Adres e-mail: atelier@mc-premium.pl

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Alior Bank S.A. PL 91 2490 0005 0000 4530 7539 7999

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-16, od poniedziałku do piątku.

§ 4

Przedmiot działalności

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 • zawieranie umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Systemu Sprzedaży;
 • dostęp do Strony internetowej, umożliwiającej zapoznanie się z ofertą obowiązującą w sprzedaży Usługodawcy oraz informacjami na temat aktualnych promocji.

W celu porozumienia się z Klientem w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa powyżej, Usługodawca wykorzystuje Środki komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztę elektroniczną, Stronę internetową oraz System Sprzedaży. Koszty korzystania przez Klienta z powyższych środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tych środków porozumiewania się i zależą od pakietów taryfowych dostawcy usług, z których korzysta Klient.

§ 5

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 • aktywne konto poczty elektronicznej;
 • włączona obsługa plików cookies.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) wykorzystywane są przez Usługodawcę
w celach technicznych, jak również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyłączenie plików cookies
w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są używane także do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze Strony internetowej przez Użytkowników.

§ 6

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane działaniem siły wyższej, osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty przez Klienta składa się z ceny za Produkt oraz kosztu dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, tj. w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu. utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.
 6. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

Proces zakładania Konta w Sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, podając następujące dane: adres e-mail, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto następuje poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma prawo usunąć Konto w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Usunięcie konta następuje poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8

Zamówienia

 1. Produkty Usługodawcy opisane są w sposób szczegółowy. Na stronie internetowej Usługodawcy znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany. Zdjęcia oraz prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 2. Usługi polegające na sprzedaży produktów odzieżowych mogą być realizowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.
 3. Z oferty Usługodawcy w zakresie wynikającym z działania Systemu Sprzedaży mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu kodeksu cywilnego, oraz osoby prawne.
 4. Przystępując do procesu składnia zamówienia Klient, w ramach Systemu Sprzedaży, wypełnia formularz, w którym podaje imię, nazwisko oraz adres dostawy. Po wypełnieniu formularza Klient zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności danych oraz ich potwierdzenia.
 5. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór produktów odzieżowych za pośrednictwem Systemu Sprzedaży. Złożone przez Klienta zamówienie stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.
 6. Potwierdzając treść Formularza, Klient oświadcza, że:
  • podane przez niego dane są prawidłowe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Komunikat o złożeniu zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę oferty zakupu Klienta. Wyświetlony zostanie na stronie internetowej sklepu Usługodawcy oraz przesłany automatycznie drogą elektroniczną wraz z informacjami dotyczącymi ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwila, potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji przez Sprzedawcę.
 9. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji potwierdzona zostanie przez system automatycznie drogą elektroniczną.

§ 9

Dostawa oraz metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska UPS Standard
  • Przy zakupach powyżej 300 zł brutto dostawa produktów na terenie Polski jest darmowa
  • Odbiór osobisty w Atelier MC Premium
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
   • W przypadku płatności w PLN – PL 91 2490 0005 0000 4530 7539 7999
   • W przypadku płatności w EURO – 71 2490 1057 0000 9902 6511 9336 EUR
   • W przypadku płatności w GBP – 62 2490 1057 0000 9904 6511 9336 GBP
   • W przypadku płatności w USD – 27 2490 1057 0000 9901 6511 9336 USD
  • Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez: kartę płatniczą (Visa, Mastercard), BLIK, przelewy online.
  • Płatność za pośrednictwem serwisu PayU. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez: kartę płatniczą (Visa, Mastercard)
 3. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od obszaru określonego zgodnie z kodem pocztowym przypisanym do adresu podanego przez Klienta. Przesyłka rejestrowana nadana zostanie w terminie określonym w Systemie Sprzedaży, liczonym od dnia zawarcia umowy, którego długość zależy od dostępności produktu. Termin spełnienia świadczenia przez Usługodawcę wynosi nie więcej niż 30 dni.
 4. Dostawy produktów realizowane są zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również realizowane są do wybranych Państw:
  • Niemcy, Czechy, Rumunia, Węgry, Austria;
  • Wielka Brytania;
  • Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Irlandia;
  • Grecja, Chorwacja, Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria;
  • USA
 5. Ustawodawca zastrzega, iż rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania kwoty ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej. Jeżeli płatność następuje przy użyciu karty płatniczej, realizacja zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji transakcji.
 6. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • Klient nie przestrzega zasad regulaminu;
  • istnieją ważne wątpliwości co do osoby klienta;
  • zamówienia nie udało się potwierdzić;
  • transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych;
  • płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie;
  • zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych;
  • brak możliwości weryfikacji zamówienia w ciągu kolejnych 3 dni roboczych;
  • brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

W przypadku odmowy zawarcia umowy, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w przypadku wydarzeń i sytuacji, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły realizację Zamówienia.

§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz 827 ze zm.)
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie obowiązuje w przypadku produktów personalizowanych, modyfikowanych lub zmienianych na życzenie Klienta (np. ubrania szyte na miarę) oraz produktów pochodzących z outletu.

§ 11

Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient winien odesłać lub przekazać rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Usługodawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracane towary są zmienione (w szczególności niekompletne, pozbawione metek, używane, prane lub uszkodzone), poza przypadkami gdy zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa

§ 12

Procedura reklamacyjna

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Usługodawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad fizycznych, ani prawnych. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wadliwość sprzedanego towaru, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili, w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Usługodawca prześle Klientowi produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Usługodawca zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconej ceny produktu wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia reklamowanego produktu odzieżowego paczką zwykłą.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 9. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 11. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1706 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
  • zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.
 12. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 13

Odpowiedzialność

 1. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Stronie internetowej oraz w Systemie Sprzedaży, wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 2. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Stronie internetowej oraz w Systemie Sprzedaży, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Klienta. Usługodawca nie jest także odpowiedzialny za szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia usług przez Klienta naruszającego Regulamin.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów;
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • utratę przez Klienta danych w wyniku działania czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  • podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy składaniu Zamówienia;
  • nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu;
  • niezrealizowanie Zamówienia wskutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa), tj. okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, pomimo dołożenia należytej staranności, w szczególności z uwagi na zaprzestanie dostaw mediów do miejsca sprzedaży produktów, zmianę przepisów krajowych lub zagranicznych, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą.

§ 14

Prawa autorskie

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie Sprzedaży oraz na Stronie internetowej bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych. Przedstawione na stronie internetowej projekty chronione są autorskimi prawami majątkowymi, które przysługują firmie MC PREMIUM. Jakiekolwiek wykorzystanie ich bez pisemnej zgody MC PREMIUM stanowi naruszenie prawa i podlega sankcjom, wynikającym z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 15

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach procesu Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w procesie realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz w przypadku innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 06.12.2021 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej lub Systemie Sprzedaży. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w razie nieakceptowania warunków zmienionego Regulaminu.
 3. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.
 5. Strony zgodnie oświadczają, że sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z korzystania lub naruszenia Regulaminu oraz do umów zawartych na jego podstawie jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 6. Umowa sprzedaży produktów odzieżowych zawierana jest w języku polskim.
 7. W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2019, poz.114 z późń.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.2019 z późń.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.2019, poz.123 z późn.zm.).